DEKABR OYIDA OLINGAN YANGI ADABIYOTLAR


muqova      Фидойи зиёкорлар : Бобур номидаги вилоят ахборот-кутубхона  маркази нашри. — 2016 йил, 156 б.     
                                                                 
                                                                  УЎК: 02
                                                                  КБК: 78.3+94З – 59
       
       Республикамизнинг маънавий ҳаётида кутубхоначилик соҳасининг ва  кутубхона ходимларининг  роли беқиёсдир.  Ушбу тўпламда Андижон вилоятида кутубхоначилик ишининг ривожига  ўзининг билими ва узоқ  йиллик самарали меҳнатлари билан катта ҳисса қўшган зиёкор фидойилар  фаолияти  ёритилган.

75      Фузулий
      Қалб гавҳари / Фузулий; муҳаррир А. Мухаммад. — Тошкент : HILOL-NASHR, 2014. — 432 б. — ISBN 978-9943-4448-3-6 : 28000 сўм.
 
                                                                    84(Узб)1
                                                                    Ф94
 

      Юртимизда Фузулийнинг хассос қўшиқлари кириб бормаган ўзбек хонадони йўқ десак, муболаға қилмаган бўламиз.


7      Хадемай она бўласиз : оналар учун қўлланма / муҳаррир О.Йўлдошева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2016 — 288 б. — ISBN 978-9943-27-254-5 : 10000 сўм.

                                                                    74.9
                                                                    Х15

     

      Ушбу китоб «2014 йил — Соғлом бола йили»га бағишланади.


19      Хайдар, Мирза Мухаммад.
      История Рашиди / М.М. Хайдар; муҳаррир Б. Эшпулатов. — 4-е изд. — Ташкент : Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании SHARQ, 2016. — 800 б. — ISBN 978-9943-26-443-4 : 60000 сўм.
                                                                    63.3
                                                                    Х15

     Настоящее издание будет наилучшим подарком для историков, востоковедов, литераторов и широкого круга читателей, интерисующихся историей культуры народов Востока, так как впервые издается под славянизированным названием «История Рашиди», как плод ташкентской школы востоковедения.


26      Халилова, Шаҳноза.
      Оила номли давлат сирлари / Ш. Халилова; муҳаррир М.Қутлиева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015 . — 207 б. — ISBN 978-9943-27-096-1 : 9000 сўм
                                                                    88.3
                                                                    Х17
       Муаллиф китобнинг дебоча қисмида шундай ёзади: «Оиланинг пойдевори -муҳаббат, қурилиш ашёси-мухаббат, ундаги тушунмовчиликларнинг  давоси хам-мухаббат»

11       Хондамир, Ғиёсиддин.
       Макорим ул-ахлоқ / Г.Хондамир; муҳаррир С. Холбеков. — Тошкент : Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2015. — 208 б. — ISBN 978-9943-03-678-9 : 13000 сўм.
                                                                    83.3(5Ўзб)
                                                                    Х77
 

   Ушбу асар Алишер Навоийнинг сермаҳсул адабий ва илмий фаолияти билан биргаликда, унинг мамлакатнинг сиёсий барқарорлиги, ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳамда илм-фан, маданият, адабиёт ва санъатниниг тараққиётига қўшган улкан ҳиссаси, олижаноб хулқлари, юксак инсоний фазилатлари тўғрисида маълумотлар беради.


30      Хошимов, Набижон.
      Афғон фиғонлари ёхуд тилмоч Тўрабек Самарқандийнинг кўрган-кечирганлари : воқеий-саргузашт роман / Н.Хошимов; муҳаррир О.Канаев. — Tошкент : TAFAKKUR, 2015. — 288 б. — ISBN 978-9943-24-167-1: 8000 сўм.
 
                                                                     63.3
                                                                     Х87

      Ушбу асар бевосита «Афғон уриши» иштирокчиси бўлган, асли самарқандлик хамюртимиз Тўрабек отанинг кечинмалари асосида ёзилди.


32      Хошимов, Ўткир.
      Нур борки, соя бор : роман / У.Хошимов; муҳаррир М.Кутлиева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 283 б. — ISBN 978-9943-27-637-6 : 11000 сўм
                                                                      84(5Узб)7
                                                                      Х87

      Асарда жамият ҳаётидаги иллатлар, турғунликнинг  мохияти, инсон хаётида муҳим ахамиятга эга бўлган муаммо ва қадриятлар, инсонлар ўртасидаги севги ва хиёнат, бир сўз билан айтганда,»нур» ва «соя»лар орасидаги азалий кураш мавзуси қаламга олинган.


22       Цицерон
       Нотиқлик санъати, Цицерон / Цицерон; муҳаррир У.Отажон. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 480 б. — ISBN 978-9943-27-658-1 : 24500 сўм.
                                                                       87.3
                                                                       Ц76

       Китоб машҳур нотиқ, давлат арбоби, файласуф, ёзувчи ва шоир Марк Туллий Цицероннинг нотиқлик санъатига бағишланган. Китоб нотиқлик санъати билан қизиқувчи ўқувчиларга ва мутахассисларга мўлжалланган.


105       Чиройли исмлар тўплами : исминг-иқболинг / муҳаррир М.Қутлиева. — Тошкент : Янги аср авлоди, 2015. — 524 б. — ISBN 978-9943-27-517-1 : 15000 сўм.
                                                                        81.2
                                                                        Ч-65

        Ота-онанинг фарзанди олдидаги муқаддас бурчларидан бири унга чиройли ва тўғри исм қўйишдан иборатдир. Дархақиқат, инсоннинг исми унинг келажак тақдирига хам дахлдордир.


20        Шайхова, Хатима.
        Интеллектуал салоҳият — тараққиёт мезони / Х. Шайхова; муҳаррир Ш.Мансуров. — Toшкент : O’zbekiston, 2011. — 112 б. — ISBN 978-9943-01-725-2 : 5600 сўм.
                                                                       74.200
                                                                       Ш17
 

        Ушбу рисолада Президент И.А. Каримов асарлари ва маърузалари асосида XXI аср интеллектуал бойлик асри, бугунги вояга етаётган авлод интеллектуал салоҳият эгаси эканлиги атрофлича тавсифланган.


23        Шекспир, Вильям.
        Бир қатим нур / В.Шекспир; муҳаррир А.Шер. — Toшкент : O’zbekiston, 2012. — 192 б. — ISBN 978-9943-01-762-7 : 7000 сўм.
 
                                                                        84(4Ббр)
                                                                        Ш42

       Жаҳон адабиётининг забардаст намояндаларидан бўлган машҳур инглиз шоири ва драматурги Вильям Шекспир драмалари ва сонетлари бир неча авлод таржимонлари томонидан ўзбек тилига қайта-қайта таржима қилинган.


9       Шерозий, Саъдий.
       Маърифат ёгдуси / С.Шерозий; муҳаррир Э.Очилов. — Тошкент : Hilol-Nashr, 2015. — 470 б. — ISBN 978-9943-4449-2-8 : 28000 сўм.
                                                                        84(Узб)
                                                                        Ш48

        Ушбу тўплам Саъдий Шерозийнинг бой адабий мероси асосида тайёрланган бўлиб, ғазал, таржеъбанд, рубоий ва фардларидан наъмуналарни, шунингдек, асрлар давомида мактаб-мадрасаларда дарслик сифатида ўқитилган «Бўстон» ва «Гулистон» асарлари ва умумижодидан саралаб олинган кенг дунёқараш, чуқур билим ва катта ҳаётий фалсафа билан тўйинган, ҳар бири ҳалқ мақоллари каби жарангловчи бадиий баркамол ҳикматларини ўз ичига олади.


47        Шомуродов, Исмоил.
        Қабристонга туташ уй : детектив хикоялар / И.Шомуродов; муҳаррир А.Мўмин. — Тошкент : DAVR PRESS НМУ, 2014. — 260 б. — ISBN 978-9943-4436-3-1 : 9000 сўм
                                                                          84(5Узб)
                                                                          Ш78

        Детектив асарлар устаси — Исмоил Шомуродовнинг мазкур тўплами ҳам сиз азиз китобхонларга манзур бўлади деган умиддамиз. Мутолаа давомида ҳар бир жиноятни очишда терговчилар топган ечим ўқувчини буткул қизиқтириб қўяди. Муаллиф китобхонни асло зериктириб қўймайди — у қаҳрамонлар тақдиридан гоҳ изтиробга тушса, гоҳида эзилади, баъзан эса кутилмаган якундан ўйга толади. Шу боис ўқувчи воқеалар ривожига “боши билан шунғиб кетганини» сезмай қолади. Китоб детектив жанри мухлисларига мўлжалланган.


 46      Шомуродов, Исмоил.
       Орзу мамлакати : роман / И. Шомуродов; муҳаррир А.Мўмин. — Тошкент : Davr press, 2014- 375 б. — ISBN 978-9943-4441-6-4 : 10500 сўм
                                                                           84(5Узб)6
                                                                           Ш78

       «Орзу мамлакати» да қайд этилган китоблардаги воқеа-ҳодисалар мантиқий якунини, қахрамонлар ҳаёти эса ўз ечимини топади.


7       Эргашев, Шухрат.
       ХХ аср : тақдирларда акс этган тарих / Ш.Эргашев; муҳаррир Р.Фармонов.  — Toшкент : O’zbekiston, 2015 — 488 б. — ISBN 978-9943-01-898-3 : 18500 сўм.
 
                                                                          63.3(5Узб)
                                                                          Э74
 

       Китобда ХХ аср тарихи унинг машхур кишилари тақдирида қандай акс этганлиги, шунингдек уларнинг фаолиятини объектив, холисона ёритишга харакат қилинган.